به نام خدا

چقدر خوبه که تو اینجایی.


اینجا یعنی دقیقا اینجا نه اینور نه اونور.


تو اینبار جایی قایم شدی که از چشم دیگران محفوظ شده ای و چشم چران ها حتی یک درصد هم تورا نمیتوانند پیدا کنند.


تو فقط مال خودمی مال خودم و باز مال خودم.


روز اول که فهمیدم آمدی اولش ناراحت شدم ولی بعدش که دیدم مشغله ای برایم نداری و حتی میتوانم میهمانی هم بدون مشکلی برم خوشحال شدم.

آری خوشحال شدم که صاحب یک جوش با فهم و شعور شدم که درون دماغ سبز شده.