حال نوشتن ندارم،باز همان حرف های تکراری.

احساس میکنم دیالوگ هایم در مقابلت دوچار دور شده اند.

دست خودم نیست ولی این دور را دوست دارم.

پس برای بار هزارم میگویم:

"جهانم بی تو الف ندارد"