"ضعیف ترین و شکننده ترین قشر جامعه قشر دانشجوعه"

شاید تا دانشجو نشی اینو نفهمی.

وقتی دو روز از این کتاب فروشی به اون کتاب فروشی میری و کتاب مدنظرت

رو گیر نمیاری و تو این وا نفسا جد و آباد شخص مذبور رو تو دلت فحش میدی.

آقا با دانشجو ها مهربون باشید.

خخخخخخخ