آقا شما هم با من موافقین که باید بچه هار رو تو همون کوچیکی و بانمکیشون تافت زد که همونجوری بمونن؟!

والا بزرگ بشن که چی؟! وقتی میتونن گوگولی بمونن با فرموا من!!!