خدا رو شکر روزیمون شده که مهمون امام رضا باشیم.

هرکی دعایی یا حاجتی داره اگه دوس داره کامنت کنه اگه فرستش بود و رفتم حرم بگم.

یا نه اصلا تو دل خودتون یه لحظه وصل شید کانال مشهد و خواسته هاتون رو مستقیم به خود امام بگید.