شهاب مظفری را تحسین میکنم زیرا این بهترین اجرایی بود که برای این 

زخم ها میتوانست انجام دهد.

آی نبودنت امونمو دیگه برید         آی یه کاری کن جونم دیگه به لب رسید

آی زخمه دلم مرهمه دستاتو میخواد            آی نبودنت زندگیمو داده به باد