دست هایت و دست هایم

.

.

چشم هایت و چشم هایم

.

.

و آغاز حرکتی ممنوعه بر لب هایت