• اینکه نمایندگان مجلس در یک حرکت انتحاری با یک خانوم بی حجاب که دست برقضا از دشمنان ملت ایران است عکس یادگاری میگیرند نشان دهنده ی این است که آن ها میخواهند علنا به مردم نشان دهند که در پی قانونی کردن بی حجابی و رد از اسلامیت ایران و ورود به یک نظام لیبرالیسم افراطی برپایه ی نظرایات حسگرایانه و اساس شکیات دیوید هیوم هستند!
    #تحلیل_های_کاملا_از_ته_دل_درست
    هرکس متوجه نشد بگه براش تفسیر کنم کلمه به کلمه رو 😂😂😂😂
    #برجام #مجلس #سیاست #خرکی#تعطیلات #تحلیف #دشمن_شاد_کن#سلفی_نندازیم
    در نهایت باید بگم این متن یه شوخی بودش 😁😁😁