ز حد بُگذشت مشتاقی و صبر اندر غَمَت یارا 
به وصلِ خود دَوایی کُن دلِ دیوانه ی مارا