چون دوستــــانم دشمنند و دشمنـــان دوست
 وا می نهــــم بعـــد از تـــو"آنــها"را به"آن هــــا"