ببین نمیدونم کی هستی و کجایی الان ولی لطفا وقتی داری میای پول و سرمایه و کار و خونه و ماشین و قیافه و زیبایی رو هم با خودت بیار