هر بار که لمس کرده دست تو مرا
انگار توافق تبر بوده و عشق