صبحونه کله پاچه

ناهار پیتزای خونگی

یه فوتبال خوب و جذاب

معاشرت با دوستان

زنگ زدن فامیل و تبریک گفتن

شام قرمه سبزی

امروز واقعا جذاب بود اگه یار ما هم میومد دیگه رویایی میشد ولی به خاطر خوبی امروز تاخیرش رو میبخشمش😁