به نظرم الکساندر اصن نمیدونست داره چیکار میکنه وگرنه مگه میشه اینجوری تغییر 

عقیده و شیفت کردن در اجناس؟!