ابر می بارد و من میشوم از یار جدا      چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا


ابر و باران و من و یار ستاده به وداع    من جدا گریه کنان ، ابر جدا ، یار جدا
  

ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی    چه کنی بند ز بندم همه یکبار جدا

دیده از بهر تو خونبار شد ، ای مَردمِ چشم    مردمی کن ، مشو از دیده ی خونبار جدا

ابر می بارد و من میشوم از یار جدا     چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا

ابر و باران و من و یار ستاده به وداع      من جدا گریه کنان ، ابر جدا ، یار جدا