راست میگفت،واقعا اگر یک حرف راست در عمرش زده باشد همین است.

مطمئنا همه با هم موافق خواهیم بود در مقابل نطقش.

و آن شاه جمله :

"خاور میانه پر از دیکتاتور است"

دیکتاتور هایی دلربا و زیبا ، دیکتاتورانی با احساس قدرت،خشم،حسادت،کمال طلبی و...

آری "خاور میانه پر است از دیکتاتور

دخترانی با چشم های مشکی"