دلم هوایت را کرده...
لعنتی یک سر هم که شده به کوچه ی ما بزن حداقل هوای آمدنت را استشمام کنم.
دیدنت پیشکش،لیاقت میخواهد که نداشتم و ندارم ولی فکر میکنم حداقل اندازه ی دیدن یک سایه از تو مایه داشته باشم...
کمی به آدم بد ها هم لطف کن خورشیدِ ناخورشیدِ من.