پخت لواش برای نانوا بسیار سخت است.
نانوا باید به سطحی از لرزش برسد تا نان را به تنور بچسباند.
این لرزش مهم ترین جای نانوایی است و مهم ترین چالش برای نانوا.
و خیلی کار دارد تا نانوا به آن نقطه برسد.
طوری که اگر به آن حد نرسد نان به تنور نمیچسبد و اگر آن حد را رد بکند لرزش دانش پاره میشود.