یه روزی یه کیبردی رو اختراع میکنم که وقتی شخصی خواست خخخخ تایپ کنه یه مشت محکم بخورده تو صورتش