با اینکه زمانش کوتاهه ولی گوش دادنش کیف میده J

 

 

 

 

 

 

پ.ن: بعد مدت ها یه ایده هایی اومده تو سرم که شروع کنم مجموعه داستان بنویسم ولی با توجه به خستگی زیادی که دارم احساس میکنم تا سالها دست نخورده میموننJ