امروز عاشقی رو تو نگاه یه مرد دیدم که با تمام وجود چشاش به خانومش که داشت از دستفروش مترو خرید میکرد داد میزد که
نگیر لعنتی ولی وقتی خانومش گفت بخرم؟!
یه لبخند زد و گفت بخر!